Návštěvní řád bazénu a saun tisk stránky

Návštěvní řád bazénu v pdf ZDE

Návštěvní řád relaxační části (saun) v pdf ZDE

Znáte návštěvní řád bazénu?

Návštěvní řád je velmi obsáhlý, ale znáte alespoň ty nejdůležitější body?

 1. Dětem do jednoho roku je zakázán vstup do bazénů (mimo kurz baby-plavání)-Toto ustanovení není výmysl vedení bazénu, ale vychází ze zákonných norem ČR.
 2. Dětem do tří let je zakázán vstup do velkého bazénu.-Z hygienických důvodů (vznik rizika pro ostatní návštěvníky možným znečištěním vody močí a stolicí).
 3. Děti do tří let mohou do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou.-Z hygienických důvodů: při nedodržení této podmínky se rodiče vystavují riziku, že po nich bude požadována úhrada za vyčištění vody v případě znečištění.
 4. Na tobogán mají přístup pouze plavci nad 8 let věku (a to vždy jednotlivě).-Jízda ve dvou s malými dětmi je tedy návštěvním řádem zakázána.
 5. Divoká voda a houpačka v zábavním bazénu jsou přístupné pro děti od 10 let.-Chraňte bezpečí Vašich dětí a nevystavujte je zbytečnému riziku.
 6. Do 12 let je možný vstup dětí do bazénu pouze v doprovodu dospělé osoby.-Nezáleží na tom, jestli s dítětem přijde přímo rodič, babička, strýček nebo kamarádka. Dospělá osoba, která projde s dítětem turniketem, za něj nese zodpovědnost. Dbejte tedy na bezpečnost Vašich dětí a povolte jim přístup do bazénové haly pouze s osobou, které plně důvěřujete, že péči o ně v bazénu zvládne.
 7. Mokrá dlažba vždy klouže. Pohybujte se tedy po bazénové hale opatrně.-Dlažba v bazénu odpovídá normám. Pokud se tedy po bazénové hale nepohybujete opatrně a na dlažbě uklouznete, nemůžeme bohužel, za takový pád nést zodpovědnost.
 8. Každý je povinen se před vstupem do bazénové haly umýt mýdlem BEZ PLAVEK.Neosprchovaného je plavčík oprávněn vykázat.-Důkladné osprchování těla, zejména intimních partiích, znamená, že až 90% nežádoucích látek nemá šanci se dostat do bazénu.  Důkladná sprcha s mýdlem pomáhá odvádět pot, zbytky kosmetických přípravků a stopy moči a nečistot na těle. (Máte pocit, že jste čistí? Tak se chvilku zamyslete, kolikrát jste se dnes zapotili v práci i doma. Kolikrát jste použili toaletu. Buďte ohleduplní k ostatním: doma se přeci také nekoupe celá rodina ve vodě, ve které jste z těla smyli nečistoty.)

Buďte ohleduplní k ostatním i k vašim dětem.

Učte vaše děti správným hygienickým návykům

 • Vstup do bazénové haly mají zakázán osoby, které jsou jakkoli nemocné či infekční a jejich rodinné příslušníky–týká se to i horečky, kašle, rýmy, nejrůznějších zánětů. Zákaz platí také pro osoby s obvazy na těle.
 • Vstup jen v plavkách. Ačkoli se tento bod zdá jako samozřejmost, bohužel je velká řada těch, kteří místo plavek vstupují v kraťasech či spodním prádle. I tyto osoby je plavčík oprávněn vykázat z bazénové haly.

Návštěvní řád pro krytý bazén v Sušici

Všeobecná ustanovení

Níže uvedené bezpečnostní zásady a pravidla

 • Jsou povinni seznámit a bezpodmínečně dodržovat všichni návštěvníci areálu, tak aby nedošlo k újmě na jejich zdraví či zdraví ostatních návštěvníků.
 • Uhrazením vstupného se každý návštěvník dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení Návštěvního řádu a pokynů obslužného personálu plaveckého bazénu.
 • Za osoby nezletilé plně zodpovídá zákonný zástupce, či doprovod - (zletilá) osoba.
 • Informace o provozu areálu bazénu v Sušici jsou k dispozici na http://www.sportoviste-susice.cz/bazen/.

Tyto zásady průběžně vznikají na základě doporučení výrobců vodních atrakcí, jejich dodavatelů a dále na základě zkušeností provozovatelů obdobných plaveckých areálů.

Jedná se tedy o výčet základních bezpečnostních pravidel, nicméně zde hraje svou významnou roli uvážlivost návštěvníků-počínat si při užívání vodních atrakcí tak, aby neohrozili život svůj nebo ostatních návštěvníků.

1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Dle paragrafu 19 odst. 3 Vyhlášky 238/2011 Sb. nemají do vody bazénů a vodních atrakcí přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.

Dále do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku; děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.

Při naplnění kapacity areálu bude vstup uzavřen do doby, než se kapacita uvolní.

2.1 VSTUP DO PROSTORU AREÁLU

 1. Vstup je dovolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou či na jiný platný průkaz (permanentky, nebo průkazy sportovního oddílu).
 2. Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí hodinu před koncem provozu.
 3. Dětem do 12 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, starší 18 let.
 4. Plavecký bazén je v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím nebo sportovní přípravě, případně plaveckým závodům a utkáním vodních sportů. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru zakázáno koupání veřejnosti.
 5. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.

2.2 VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

 1. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivým nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob.
 2. Osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.
 3. Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
 4. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 5. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
 6. Zákaz vstupu se zvířaty.

2.3 PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu použít WC, důkladně se umýt mýdlem bez plavek, a poté mýdlo pečlivě smýt. Kontrolu provádí plavčík, který je oprávněn nevysprchovaného návštěvníka vykázat z prostoru bazénu zpět do prostoru sprch.
 2. Po každém použití WC se návštěvníci před vstupem do bazénu řádně osprchují.
 3. Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, kraťasech, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání, je zásadně vstup do bazénů zakázán.
 4. Svlékat a oblékat se je povoleno jen v místech k tomu určených: v šatnách. Při odchodu ze šaten návštěvník řádně překontroluje uzamčení skříňky a postará se o svůj zapůjčený čip.
 5. Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz: jejich uložení je možné pouze na místě k tomu určeném a za jejich ztrátu provozovatel nenese odpovědnost.
 6. Návštěvníkům v plavkách není dovoleno pohybovat se mimo koupací–čistý prostor areálu.
 7. Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
 8. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
 9. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 10. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
 11. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
 12. Doba pobytu na vstupenku začíná a končí průchodem vstupním turniketem.
 13. Hodinu před koncem provozu je uzavřen přístup do šaten zvenku. 15 minut před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit bazén, aby se stačil obléci do uzavření šaten.
 14. Překročí-li návštěvník zavírací dobu (bez ohledu na dobu svého příchodu), je povinen zaplatit smluvní pokutu.
 15. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto řádu.
 16. Návštěvníci musí dodržovat provozní dobu, mimo tuto dobu není dovoleno v prostorách pobývat.
 17. Zakoupí-li si návštěvník vstupné na dobu přesahující stanovenou dobu a nebude-li moci celé této doby využít, nemá nárok na vrácení poměrné části vstupného.
 18. Vstup dětí do 3 let je do velkého bazénu zakázán z hygienických důvodů (vznik rizika pro ostatní návštěvníky možným znečištěním vody močí nebo stolicí).
 19. Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat v recepci, kde bude proveden zápis do Knihy ztrát a nálezů.
 20. Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen uhradit způsobenou škodu.
 21. Pokud návštěvník způsobí druhé osobě újmu na zdraví nebo na majetku nerespektováním Návštěvního řádu nebo porušením jiné právní povinnosti, nese za své jednání plnou odpovědnost, včetně povinnosti odškodnění.
 22. V případě požáru v prostorách areálu jsou návštěvníci povinni okamžitě opustit areál ve směru zelených nálepek, označujících nouzové východy.
 23. V dětském koutku u recepce si rodiče, či odpovědné osoby zodpovídají za bezpečnost svých dětí a za šetrné zacházení a udržování čistoty v dětském koutku, jakožto i odcizení vybavení. Personál nezodpovídá za dění v dětském koutku.

Obecně platí:

 1. V areálu je zakázáno ohrožovat svým jednáním a chováním bezpečnost svoji i ostatních návštěvníků: je zakázáno vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, pobíhat po ochozu bazénu (vzhledem k možnosti uklouznutí, skákat do vody v místech, kde je to zakázáno).
 2. Vodní atrakce, bazény a sauny nejsou určeny pro samostatné používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání. Tyto osoby smějí atrakce, bazény a sauny používat pouze pod dohledem a plnou zodpovědností odpovědné osoby.
 3. Je zakázáno vnášet do bazénové haly ostré předměty, které mohou způsobit zranění, či poškodit vybavení areálu, totéž platí o předmětech osobní potřeby návštěvníků, kde může neúmyslně dojít ke zranění či poškození vybavení areálu.
 4. Do bazénů je možno vnášet pouze pomůcky na plavání (a to pouze pokud to uvedený bazén připouští a pokud je taková pomůcka pro návštěvníka nezbytná).
 5. Do bazénů a na vodní atrakce není povoleno vstupovat se žvýkačkou, bonbonem či jiným předmětem v puse, který by mohl být návštěvníkem vdechnut.
 6. Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností, nebo nedodržováním či porušením těchto zásad, nenese provozovatel ani dodavatel odpovědnost.
 7. Nemocné osoby a například těhotné ženy by měly zvážit vhodnost návštěvy atrakcí a provozu sauny. V případě pochybností je nutné konzultovat vhodnost s ošetřujícím lékařem. Některé části wellness jsou pro těhotnou ženu nevhodné, vysoké teploty by mohly vést k poškození plodu. Totéž lze říci o atrakcích, kde by mohlo dojít ke srážce s jiným návštěvníkem (např. tobogán, divoká řeka, atd.)
 8. Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba, která je povinna zajistit trvalý dozor nad svěřenou osobou v celém areálu, v prostoru bazénů a atrakcí a také v saunách. Dodržujte doporučenou věkovou a váhovou kategorii u jednotlivých atrakcí. Dbejte na to, aby děti byly ukázněné a aby neohrožovaly ostatní ani sami sebe.
 9. Při naplnění kapacity bazénu: 141 osob, nebude povolen vstup dalším návštěvníkům do doby, než se kapacita uvolní.
 10. Do areálu je zakázán vstup zvířatům, osobám, které narušují veřejný pořádek, bezpečnost a čistotu, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a dětem do věku jednoho roku (s výjimkou organizovaného plavání kojenců, popř. jiných organizovaných aktivit).
 11. Zákaz volání o pomoc bez příčiny.
 12. Zákaz neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 13. Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví bez doprovodu personálu.
 14. Zákaz vstupovat v oblečení do prostor bazénu (povolen je oděv pro instruktory, zaměstnance).
 15. O použití zábavných předmětů (míče, různé plovací a nafukovací pomůcky) ploutví, brýlí v jednotlivých bazénech rozhodne odpovědný dohlížející personál podle momentálního počtu návštěvníků.
 16. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním Návštěvního řádu.
 17. Do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.
 18. Je zakázáno kouření, běhání, stříhání vlasů, vousů, nehtů a provádění pedikůry.
 19. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
 20. Skákat do bazénu z podélných stran. Do bazénu je povoleno skákat pouze z míst, k tomu určených.
 21. Plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu.
 22. Praní prádla a mytí mýdlem mimo vyhrazené prostory.
 23. Používání soukromých vařičů a jejich donáška do areálu.
 24. Vnášení skleněných předmětů, jehel, špendlíků, holících čepelek, injekčních stříkaček a jiných předmětů ohrožujících bezpečnost návštěvníků.
 25. Je zakázáno znečišťovat bazény, atrakce, wellness a přilehlé prostory jakýmkoliv způsobem.
 26. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení prostoru areálu, šetřit teplou i studenou vodu a energiemi.
 27. Provozovatel neručí za zaparkovaná vozidla na parkovišti, za odložená kola a za věci ponechané v kočárcích mimo uzamčené prostory.

3.1 Plavecký bazén

Skokanské bloky

 • Zákaz vstupu na 1 skokanský blok dvěma osobám současně
 • Skokanské bloky smí užívat výhradně plavci
 • Skokanské bloky nejsou určeny k akrobatickým skokům (salto apod.), je povoleno skákat pouze čelem k hladině
 • Vystupovat z plaveckého bazénu pouze v místech tomu určených (nerezové žebříky)
 • Zákaz skoků do bazénu mimo skokanské bloky (např. z ochozů)
 • Skokanské bloky smí využívat osoby do 100 kg
 • Před skokem se ujistit, že prostor dopadu je volný
 • Po skoku okamžitě opustit prostor dopadu
 • Zakázáno skákat pozadu (čelem vzad)
 • Při skocích nepoužívat žádné předměty (např. kruhy, plavecké destičky)
 • Zákaz sedání na bloky

3.2 Brouzdaliště

Vodní ježek

 • Nesedat na ježka: nebezpečí sklouznutí a pád

3.3 Zábavný bazén

Rekreační část
 • Vodní chrlič zvon: nelézt na chrlič, neucpávat trysku chrliče
 • Vodní chrlič clona: nelézt na chrlič
 • Neucpávat masážní trysky
Divoká řeka
 • Při plném obsazení kapacity divoké řeky provozovatel zamezí vstupu dalších návštěvníků do doby uvolnění atrakce pro zajištění bezpečnosti užívání atrakce
 • Divokou řeku smí užívat výhradně plavci
 • Osoby starší 10 let
 • Vstupovat do divoké řeky a vystupovat z ní pouze v určených místech (NE z ochozu!!!)
 • Nevytvářet rizika srážky s ostatními uživateli atrakce (stát na místě, plavat proti proudu)
 • Nechytat se ochozu
 • Nevnášet do atrakce předměty (např. kruhy, plavecké destičky, ostré předměty, které mohou způsobit zranění apod.)
 • Nepotápět se v atrakci
 • Trysky divoké řeky: neucpávat trysky
Houpačka
 • Při plném obsazení kapacity provozovatel zamezí vstupu dalších návštěvníků do doby uvolnění bazénu pro zajištění bezpečnosti užívání bazénu
 • Bazén smí užívat výhradně plavci
 • Osoby starší 10 let
 • Nevstupovat a nesedat na dělící stěnu
 • Vstupovat a vystupovat do bazénu houpačka: pouze v místě určeném
 • Nevnášet do bazénu předměty (např. kruhy, plavecké destičky, ostré předměty, které mohou způsobit zranění apod.)

Tobogán

 1. do koryta je možno vjet pouze v případě, že na semaforu svítí zelená a že obsluha, plavčík nerozhodnou jinak
 2. tobogán smějí používat samostatně osoby starší 8 let, pouze plavci
 3. tobogán nesmějí používat osoby (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje vnbezpečném používání
 4. zákaz lezení po tobogánu proti směru jízdy (tj. od dojezdu k nástupu)
 5. nástup je možný pouze z nástupní plošiny
 6. vstup na tobogán je povolen pouze bosou nohou
 7. osoby jezdí jednotlivě
 8. povolená poloha je pouze vleže na zádech nohama vpřed
 9. během jízdy se zakazuje měnit polohy
 10. jízda ve stoje, v kleče, vsedě a hlavou dolů je přísně zakázána
 11. uživatelé nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré nebo kovové předměty
 12. po dopadu do vody je nutno ihned opustit prostor dojezdu
 13. místo dojezdu neslouží k plavání ani k jiným účelům ani ke vstupu do tobogánu
 14. tobogán lze používat jen tehdy, proudí-li korytem voda
 15. nástup na tobogán řídí obsluha (plavčík). Z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo ke zranění mezi uživateli tobogánu, je povolena pouze jízda jednoho uživatele v korytě v daný čas, to znamená, že provozovatel musí zabezpečit, aby následující uživatel mohl vstoupit na tobogán až poté, co předcházející uživatel tobogán a místo dojezdu bezpečně opustil
 16. Je zakázáno v korytě brzdit nebo zastavovat, sedat si nebo vstávat a bránit tak v provozu ostatním návštěvníkům.
 17. při nedodržení tohoto předpisu vstup na vlastní nebezpečí

Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů obsluhy: neuposlechnutí může mít za následek až vyloučení z areálu bez vrácení vstupného, případně přestupkové řízení. Všechny události, včetně nehod, ke kterým dojde v souvislosti s používáním skluzavky, musí být zaprotokolovány, přezkoumány a vyhodnoceny. Nehody je nutné přesně dokumentovat vč. jména a adresy osoby, které se nehoda stala, a svědků a také přesného popisu průběhu nehody.

3.4. Opalovací terasa

Opalovací terasa je otevřena pouze při vhodném počasí. Děti do 12 let smí na terasu pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18ti let. Dbejte bezpečnostních tabulek. Přísný zákaz přelézání zábradlí a pohybu po šikmé střeše. Prostor opalovací terasy je pod dohledem kamerového systému. V případě zranění či úrazu neprodleně přivolejte plavčíka.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními a bezpečnostními tabulemi, umístěnými v prostorech.
 2. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení, zvláště pak klíč od šatní skříňky oproti vrácení zálohy.
 3. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.
 4. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
 5. Za zajištění první pomoci na bazénu a případně přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 6. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení tohoto Návštěvního řádu.

Martina Sáblíková doporučuje sportování v Sušici a okolí

O kvalitě sportovišť v Sušici se mohla už několikrát přesvědčit dvojnásobná olympijská vítězka, mistryně světa a vítězka světového poháru v rychlobruslení Martina Sáblíková. Už druhou sezónu po sobě navštívila během své jarní a podzimní přípravy Zimní stadion v Sušici, na kterém využila jeden z nejlepších umělých halových povrchů v Čechách.

Martina Sáblíková
novinkynáš vlastní magazín sportcentraostatní sportoviště v Sušici