Návštěvní řád haly

 • Slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být bezpodmínečně dodržován všemi návštěvníky a zaměstnanci sportovní haly
 • Z prostoru sportovní haly bude vykázán návštěvník pod vlivem alkoholu, i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu. V krajním případě, podle povahy přestupku může vedení Sportovišť města Sušice požádat o zákrok příslušných bezpečnostních složek

 • Uživatelé (studenti, účastníci kroužků zájmové činnosti, veřejnost) odcházejí do prostoru tělocvičny vždy výhradně s vědomím odpovědné osoby, studenti školy až na pokyn vyučující/ho. Studenty do tělocvičny a z tělocvičny odvádí vždy vyučující.

 • Vstup do tělocvičny je povolen pouze v odpovídající obuvi, která nezanechává na povrchu podlahy stopy, v tělocvičně je zakázáno používat obuv, ve které uživatelé vycházejí mimo objekt haly. Uživatelé cvičí v tělocvičně ve cvičebním úboru, který nemůže zapříčinit vznik úrazu.

 • Při cvičení nesmí mít uživatelé na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. Studenti tyto předměty ukládají na místo určené vyučujícím. Každý úraz (a to i sebemenší) hlásí uživatelé ihned odpovědné osobě. V případě poranění jsou všechny přítomné osoby povinny podle možností poskytnout postiženým osobám první pomoc popř. povolat odbornou lékařskou pomoc.

 • Uživatelé provádějí v tělocvičnách pouze činnosti určené odpovědnou osobou. Při nich dodržují stanovené postupy a způsoby cvičení. Uživatelé se chovají vždy tak, aby neohrozili zdraví své a ani zdraví ostatních účastníků.Všichni uživatelé respektují pokyny správce haly.

 • Před zahájením a po skončení sportovních aktivit provedou uživatelé kontrolu používaného sportovní nářadí. Branky na házenou musí být vždy zajištěny proti převrácení! Před odchodem vrátí uživatelé na pokyn odpovědné osoby používané nářadí na určené místo. Vynášení nářadí z objektu je možné pouze na pokyn odpovědné osoby s vědomím správce haly.

 • Uživatelé udržují v tělocvičně, v nářaďovně, ve sprchách, v šatnách a v dalších přilehlých prostorách pořádek a čistotu.

 • V tělocvičně se smí používat pouze nářadí, u něhož byla provedena revize (provádí se jedenkrát ročně odbornou firmou). Hrát míčové hry je povoleno pouze s míči k tomu určenými.

 • Uživatelé zacházejí se zařízením a nářadím vždy šetrně, aby nedošlo k poškození inventáře. Pokud dojde k poškození inventáře, je povinností odpovědné osoby sdělit tuto skutečnost neprodleně správci haly. Zjistí-li uživatel jakoukoliv závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost přítomných, musí odpovědná osoba okamžitě zajistit, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví přítomných osob.

 • Uživatelé jsou povinni chovat se v tělocvičně haly v zázemí souvisejícím s provozem haly (sprchy, toalety, chodba atd.) vždy v souladu s požárními, bezpečnostními a hygienickými předpisy.

 • Do tělocvičny je zakázáno nosit jídlo a žvýkačky.V případě podávání občerstvení při sportovních akcích (turnaje apod.) je pořadatel povinen učinit opatření, která zabrání znečištění prostorů tělocvičny.

 • Do prostoru haly za lavičkami na koberec je povolen vstup s ochranním návlekem na botách nebo až po přezutí.

 • V prostorách haly je zakázáno kouření včetně elektronických cigaret a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě.

 • Veškerá elektrická zařízení a přístroje zapíná a vypíná výhradně odpovědná osoba.

 • Odpovědná osoba zodpovídá za vypnutí všech elektrických zařízení a přístrojů (včetně osvětlení a větrání) po odchodu z tělocvičny. Provede rovněž kontrolu, zda ve využívaných prostorách (sprchy, toalety) neuniká voda.

 • Nedodržení tohoto provozního řádu při školním vyučování bude řešeno v rámci disciplinárních opatření školy.Nedodržení tohoto provozního řádu ze strany ostatních uživatelů může mít za následek vypovězení z tělocvičny bez nároku na vrácení poplatku za pronájem tělocvičny.1.Uživatelé (studenti, účastníci kroužků zájmové činnosti, veřejnost) odcházejí do prostoru tělocvičny vždy výhradně s vědomím odpovědné osoby, studenti školy až na pokyn vyučující/ho. Studenty do tělocvičny a z tělocvičny odvádí vždy vyučující.

 • Přání, stížnosti, poruchy týkající se provozu sportovní haly mohou být uplatněny v knize přání a stížností, která je uložena na stolečku u vstupních dveří do tělocvičny.

Kontaktní osoba: - správce sportovní haly Ing. Pavel Volčík

tel. 773 776 429
e-mail hala@sportoviste-susice.cz