Návštěvní řád

S níže uvedenými bezpečnostními zásadami a pravidly jsou povinni seznámit se a bezpodmínečně je dodržovat všichni návštěvníci areálu, tak aby nedošlo k újmě na jejich zdraví či zdraví ostatních návštěvníků. Uhrazením vstupného se každý návštěvník dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení Návštěvního řádu a pokynů obslužného personálu plaveckého bazénu.
Tyto zásady průběžně vznikají na základě doporučení výrobců vodních atrakcí, jejich dodavatelů a dále na základě zkušeností provozovatelů obdobných plaveckých areálů. Jedná se tedy o výčet základních bezpečnostních pravidel, nicméně zde hraje svou významnou roli uvážlivost návštěvníků-počínat si při užívání vodních atrakcí tak, aby neohrozili život a zdraví své nebo ostatních návštěvníků.

 • Za osoby nezletilé plně zodpovídá zákonný zástupce, či doprovod - (zletilá) osoba

Návštěvní řád


Vstup do prostoru koupaliště

 • Vstup na koupaliště je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou. Platnost vstupenky je dána časem vyznačeným na vstupence nebo podle typu zakoupené permanentky. Denní vstupenka platí pouze na jeden vstup do areálu. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí 1/2 hodiny před jeho uzavřením. Vstupenky platí pouze v den jejich vydání a v době provozu koupaliště. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 •  Dětem mladším 12-ti let je vstup na koupaliště povolen pouze v doprovodu a pod dohledem osob starších 18-ti let. Každé dítě musí mít plavky při vstupu do bazénu a prostoru mezi bazény.
 • Areál nebo jeho část může být v určitých hodinách vyhrazen školám a organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno.
 • Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky osobám, které nemají podle Návštěvního řádu povolen vstup.
 •  Při naplnění kapacity areálu je vstup dočasně uzavřen do doby, než se kapacita uvolní.


Vyloučení z návštěvy koupaliště

 • Do prostoru koupaliště mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo kožními chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušnici osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.
 • Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
 •  Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Z koupaliště bude bez nároků na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo opakovaně neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se nebo se chová nepřípustným způsobem. Neopustí-li v takovém případě návštěvník koupaliště na vyzvání, bude odpovědným pracovníkem vyveden. V případě nutnosti za asistence policie.


Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Vstup do bazénů je povolen pouze přes brodítka, kde je návštěvník povinen se řádně osprchovat a to před každým vstupem do bazénu.
 • Bazény nejsou určeny pro děti mladší 1 roku. Děti od 1 roku mohou do bazénu a prostoru mezi bazény pouze v doprovodu osoby dospělé, která odpovídá za jejich bezpečnost. Dítě musí mít plavky s přiléhavou gumou kolem nohou.
 •  Návštěvníci koupaliště používají plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, bermudách, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání, je zásadně vstup do bazénu zakázán.
 • Klenoty, peníze a ostatní cennosti si návštěvníci mohou uschovat v pokladně koupaliště. Věci nalezené v prostorách koupaliště jsou návštěvníci povinni odevzdat u pokladny koupaliště.
 •  Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení na koupališti.
 • Na koupaliště nesmějí přinášet předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků a jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Návštěvníci jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou nebo nedbalostí způsobeny na zařízení koupaliště nebo majetku ostatních návštěvníků. Jsou povinni šetřit zařízení koupaliště a zbytečně neplýtvat vodou.


Na koupališti je zakázáno:

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků, křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, bezdůvodně volat o pomoc.
 •  Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody, pobíhat po ochozu koupaliště a provozovat organizované plavání mimo vyhrazené prostory.
 • Vstupovat do prostor, kde je vstup pro veřejnost zakázán, zejména do strojovny a úpravny vody.
 • Kouřit v převlékárnách, na WC, ve sprchách, v bazénech, v prostorách ochozů kolem bazénů, na míčovém a dětském hřišti. Povoleno je pouze na vyznačených travnatých plochách osazených lavičkami a popelníkem.
 •  Skákání do všech bazénů.
 • Znečišťovat vodu, plivat na podlahy a do vody, močit do bazénů, odhazovat odpadky a znečišťovat prostory areálu.
 •  Vnášet potraviny, nápoje, nafukovací matrace, kočárky apod. do prostor bazénů, ochozů a plochy na slunění mezi bazény.
 • Používat v bazénech ploutve.
 • Vstupovat na skluzavku, pokud je uzavřena, příp. po korytu nepoteče voda.
 • Prát prádlo a umývat se mýdlem, šamponem mimo vyhrazené prostory (sprchy v budově).
 • Vstupovat do areálu se zvířaty a s jízdními koly.


Závěrečná ustanovení

 • Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 •  Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.
 • Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení tohoto Návštěvního řádu.
 • Provozovatel má právo nezahájit, případně ukončit předčasně provoz koupaliště z důvodu nepřízně počasí.
 •  Provozovatel má právo za účelem provedení mimořádných sanitárních prací uzavřít koupaliště na dobu nezbytně nutnou.
 • Provozovatel má právo podle vzniklé situace tento Návštěvní řád doplnit nebo upřesnit.
 • Porušení povinností a zákazů stanovených tímto provozním řádem bude řešeno s vedoucím směny, popř. s vedoucím koupaliště.


Pravidla provozu skluzavky

 • Jízda na skluzavce je možná jen v době jejího provozu, tj. když jejím korytem protéká voda.
 •  Na skluzavku mají zakázán přístup děti do 4 let bez doprovodu dospělé osoby.
 • Skluzavka je určena pouze pro plavce.
 •  Skluzavka je určena pro děti do 12 let.
 • Maximální zatížení jedné dráhy je 45kg.
 • Jízda na skluzavce je povolena pouze vsedě nebo vleže s nohama dopředu a s rukama podél těla.
 • Ve žlabu je zakázáno jezdit v kleče, ve stoje nebo hlavou dolů.
 • Během jízdy se zakazuje stoupat a chytat se dráhy.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, do koryt nastupujte až po uvolnění dojezdového prostoru.
 • Po dopadu do bazénu ihned opusťte dojezdový prostor.
 • Vstup do koryta skluzavky je možný jen z nástupní plošiny.
 • Je zakázáno v korytě brzdit nebo zastavovat, sedat si nebo vstávat a bránit tak v provozu ostatním návštěvníkům.
 • Na jízdu na skluzavce je zakázáno brát s sebou jakékoliv předměty, které by mohly bránit plynulosti provozu nebo poškodit skluzné plochy-zvláště předměty ostré, kovové a sklo.
 • Jízda na skluzavce není možná v plavkách s kovovými přezkami.
 • Zákaz nošení šperků na skluzavku.
 •  Každý z návštěvníků je povinen uposlechnout pokynů obsluhy: neuposlechnutí může mít za následek až vyloučení z areálu bez vrácení vstupného, příp. přestupkové řízení.