Návštěvní řád lezecké stěny

 • Provozovatel vysoké lezecké stěny je zodpovědný pouze za řádný a bezpečný technický stav lezecké stěny. Jakýkoliv pohyb po předmětné vysoké lezecké stěně je tedy možný pouze na vlastní nebezpečí. Nikdo nesmí být k pohybu po lezecké stěně jakkoliv nucen!

 • Samotný vstup na lezeckou stěnu je dovolen pouze osobám starších 18-ti
  let. Osoby mladší 18-ti let mohou po vysoké lezecké stěně lézt pouze s doprovodem a dozorem osoby starší 18-ti let. Pohyb dětí je vzhledem k namáhavému fyzickému pohybu vhodný nejdříve po dosažení min. 5 let věku dítěte

 • Všichni lezci jsou povinni se dopředu pečlivě seznámit se základy lezení,
  správného jištění a navazování na lano. Pro spojení lezeckého úvazu a lana lze použít pouze dovolené lezecké uzly, nikoliv karabinu!

 • Z bezpečnostních důvodů je každý prvolezec povinen propínat všechny body postupového jištění ve své kolmé linii, žádné nesmí vynechat. Posledním bodem je vratný bod v závěru výstupu (ocelová karabina) musí zůstat zapnutý! Pokud dojde k opuštění linie výstupu ještě před dosažením vratného bodu, je třeba ponechat pro slanění karabinu
  v postupovém jištění. Je nepřípustné lano pro slanění provlékat přímo planžetou nýtu, která má ostré kraje! Hrozí tím prořezání lana!

 • Je důrazně zakázáno jistit stylem TOP ROPE za jediný postupový
  bod! Akceptovatelné jsou min. 2 body postupového jištění za sebou. Současně platí, že každý lezec při pohybu po lezecké stěně je povinen odložit prstýnky, dlouhé přívěsky, náramky apod., které hrozí zachycením o lezecké chyty.

 • Pro vzájemné jištění se je dovoleno používat výlučně pouze schválené, certifikované prostředky(úvazky, lana, karabiny, jistící pomůcky apod.) s řádným atestem CE či UIAA.

 • Je přísně zakázáno se na vysoké lezecké stěně nebo v jejím těsném okolí pohybovat pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních omamných či jiných chemických látek. V okolí vysoké lezecké stěny i na stěně samotné je zakázáno kouření či pohyb s otevřeným ohněm.

 • V případě, že na stěně probíhá školní nebo mimoškolní lezecká výuka, je třeba zajistit, aby odborný pedagogický či jiný dozor prošel každoročním přezkoušením základních teoretických a praktických znalostí, opatřených certifikátem.

 • Vstup na stěnu je dovolen pouze v čisté lezecké obuvi.
  Provozovatel vysoké stěny má právo omezit či zakázat provoz nebo vstup na lezeckou stěnu všem osobám, jež nedodržují tento Návštěvní řád, nebo obecná bezpečnostní pravidla.