Návštěvní řád

Slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být bezpodmínečně dodržován všemi návštěvníky (bruslící veřejnost), nájemníky (rozumí se členy hokejových klubů) a zaměstnanci zimního stadionu.


Vstup do prostoru zimního stadionu a šaten

 • Vstup do prostoru je dovolen pouze s platnou vstupenkou. V případě vstupu ze strany nájemníků je třeba způsob vstupu dohodnout jiným způsobem (např. permanentkou, průkazem).
 • Dětem mladším 12-ti let je vstup na zimní stadion povolen pouze v doprovodu a pod dohledem osob starších 18-ti let.
 • Provozní doba je zveřejněna na návěstní tabuli u vchodu do zařízení, na internetových stránkách www.sportoviste-susice.cz a na programových plakátech.

 • Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku u pokladny. Za ztracené vstupenky se náhrada neposkytuje.

 • Vstupem do prostoru zimního stadionu se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců zimního stadionu v Sušici.

 • Používání zařízení zimního stadionu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů.

 • Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení a osobám, kterým je v souladu s provozním řádem vstup zakázán.

Vyloučení z návštěvy zimního stadionu

 • Z prostoru zimního stadionu bude vykázán návštěvník pod vlivem alkoholu.
 • Z prostorů zimního stadionu bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu. V krajním případě, podle povahy přestupku může vedení Sportovišť města Sušice požádat o zákrok příslušných bezpečnostních složek.


Provozní pokyny pro návštěvníky a nájemníky

 • Každý návštěvník a nájemník zimního stadionu je bezpodmínečně povinen dbát ustanovení tohoto řádu včetně pokynů zaměstnanců zimního stadionu, kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.
 • Tento řád sleduje dodržení pořádku a vytvoření společenského prostředí, sloužícího všem k oddechu, rekreaci a sportu.
 • Doba pobytu na zimním stadionu začíná vstupem do zařízení a končí jeho opuštěním. Nejpozději 5 minut před ukončením provozu musí návštěvníci zimní stadion opustit.
 • Nájemníci ledové plochy jsou povinni opustit ledovou plochu nejpozději do vypršení pronájmu (tzn. pokud si pronajmou hodinu ledové plochy opustí ji nejpozději na konci pronajaté hodiny)
 • Návštěvníci jsou povinni přezouvat se a odkládat svoje věci jen v prostorách k tomu určených.
 • Každý návštěvník a nájemník zimního stadionu je povinen šetřit vodou a elektrickou energií, po použití uzavřít kohoutky u umyvadel, sprch a ostatních zdrojů vody, ke sprchování používat určené sprchové boxy.
 • Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
 • Vedení zimního stadionu nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením zimního stadionu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení zimního stadionu a majetku ostatních návštěvníků.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned zdravotní dozor. Místnost ošetřovny je zřetelně označena.
 • Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit zaměstnanci Sportovišť.
 • Mimo provozní dobu je vstup do areálu zimního stadionu zakázán!

V areálu zimního stadionu je zakázáno:

 • Kouření v celém areálu zimního stadionu
 • Vstup bez platné vstupenky, permanentky atd. při utkání, bruslení veřejnosti, veřejných akcích a akcích pořádaných nájemníkem.
 • Pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách, tzn. vstupovat do technického zázemí zimního stadionu.
 • Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu veřejnosti
 • Křičet, pískat, chovat se hlučně mimo utkání (fandění), užívat rozhlasových přijímačů, magnetofonů, používat přímotopů, vařičů nebo spotřebičů, které nejsou povoleny.
 • V prostorách sociálního zázemí a šaten používat otevřeného ohně, kouřit a konzumovat alkohol.
 • Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu, rovněž tak do prostor rolby, zákaz koulování a házení sněhu.
 • Donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, alkohol.
 • Svévolně přemísťovat vnitřní zařízení, nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a ostat. zařízením.
 • Konzumovat potraviny na ledové ploše.
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
 • Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců zimního stadionu. Následkem je vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

Všeobecná ustanovení

 • Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení zimního stadionu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku.
 • Přání a stížnosti týkající se provozu zimního stadionu mohou být uplatněny v knize přání a stížností, která je uložena v pokladně, nebo u pracovníků zimního stadionu.


Provozní řád šaten

 1. Vstup do šaten mají povolen trenéři, kteří si šatnu pronajali a hráči daných týmů za přítomnosti trenéra.
 2. Trenéři a vedoucí mužstev zodpovídají za udržování pořádku v šatnách a přilehlých prostorách. Vzniklý nepořádek je nutno po sobě uklidit.
 3. Vstup do šaten hostů mají povolen osoby, které mají pronajatou ledovou plochu se šatnami. Nájemník je zároveň zodpovědný za pořádek v šatně. Vzniklý nepořádek je nutno po sobě uklidit.
 4. Zakazuje se používání elektrických přímotopů. Povoleny pro sušení v šatnách jsou ventilátory a odvlhčovače. Obojí s platnou elektro-revizní zprávou, kterou musí mít vlastník k dispozici v případě požadavku na předložení ze strany provozovatele zařízení.
 5. V šatnách a ostatních prostorách platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM!
 6. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS.
 7. Platí zákaz polepování, popisování, ničení nebo jakákoliv manipulace se zařízením šaten.
 8.  Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení.
 9.  Zakazuje se zbytečně se zdržovat v prostorách chodby, šaten a mezi střídačkami ledové plochy.
 10.  Uživatelé šaten jsou povinni dodržovat pořádek a další pokyny provozovatele. Vzniklý nepořádek jsou povinni uklidit.
 11.  Prostor šaten není uzpůsoben pro uchovávání cenných věcí. Z tohoto důvodu provozovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za ztrátu či poškození věcí a zařízení cizích osob vnesených a ponechaných v prostoru šaten.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky šaten a nabývá platnosti dnem
vyhlášení. Při porušení pravidel provozního řádu budou vyvozena patřičná opatření.