Znáte návštěvní řád bazénu?

Nejdůležitější body

Návštěvní řád je velmi obsáhlý, ale znáte alespoň ty nejdůležitější body?

 • Dětem do jednoho roku je zakázán vstup do bazénů (mimo kurz baby-plavání) - toto ustanovení není výmysl vedení bazénu, ale vychází ze zákonných norem ČR.
 • Dětem do tří let je zakázán vstup do velkého bazénu. Z hygienických důvodů (vznik rizika pro ostatní návštěvníky možným znečištěním vody močí a stolicí).
 • Děti do tří let mohou do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou. Z hygienických důvodů: při nedodržení této podmínky se rodiče vystavují riziku, že po nich bude požadována úhrada za vyčištění vody v případě znečištění.
 • Na tobogán mají přístup pouze plavci nad 10 let věku (a to vždy jednotlivě). Jízda ve dvou s malými dětmi je tedy návštěvním řádem zakázána.
 • Divoká voda a houpačka v zábavním bazénu jsou přístupné pro děti od 10 let. Chraňte bezpečí Vašich dětí a nevystavujte je zbytečnému riziku.
 • Do 12 let je možný vstup dětí do bazénu pouze v doprovodu dospělé osoby. Nezáleží na tom, jestli s dítětem přijde přímo rodič, babička, strýček nebo kamarádka. Dospělá osoba, která projde s dítětem turniketem, za něj nese zodpovědnost. Dbejte tedy na bezpečnost Vašich dětí a povolte jim přístup do bazénové haly pouze s osobou, které plně důvěřujete, že péči o ně v bazénu zvládne.
 • Do bazénu je zakázán vstup s naušnicemi, náhrdelníky, náramky či jiným kovovými i nekovovými předměty které by svojí ostrou hranou nebo ostnem, mohli zranit ostatní navštěvníky.
 • Mokrá dlažba vždy klouže. Pohybujte se tedy po bazénové hale opatrně. Dlažba v bazénu odpovídá normám. Pokud se tedy po bazénové hale nepohybujete opatrně a na dlažbě uklouznete, nemůžeme za takový pád nést zodpovědnost.
 • Každý je povinen se před vstupem do bazénové haly umýt mýdlem BEZ PLAVEK. Neosprchovaného je plavčík oprávněn vykázat. Důkladné osprchování těla, zejména intimních partiích, znamená, že až 90% nežádoucích látek nemá šanci se dostat do bazénu. Důkladná sprcha s mýdlem pomáhá odvádět pot, zbytky kosmetických přípravků a stopy moči a nečistot na těle. (Máte pocit, že jste čistí? Tak se chvilku zamyslete, kolikrát jste se dnes zapotili v práci i doma. Kolikrát jste použili toaletu. Buďte ohleduplní k ostatním: doma se přeci také nekoupe celá rodina ve vodě, ve které jste z těla smyli nečistoty.)
  Buďte ohleduplní k ostatním i k vašim dětem. Učte vaše děti správným hygienickým návykům.
 • Vstup do bazénové haly je zakázán osobám, které jsou jakkoli nemocné či infekční i jejich rodinným příslušníkům, týká se to i horečky, kašle, rýmy, nejrůznějších zánětů. Zákaz platí také pro osoby s obvazy na těle.
 • Vstup jen v plavkách. Ačkoli se tento bod zdá jako samozřejmost, bohužel je velká řada těch, kteří místo plavek vstupují v kraťasech či spodním prádle. I tyto osoby je plavčík oprávněn vykázat z bazénové haly.

Návštěvní řád bazénu

 

 • Tento návštěvní řád určuje podmínky pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz ve všech bazénech a prostorách Aquaparku sportoviště města Sušice a musí být všemi návštěvníky bazénu dodržován.
 • Vstupem do prostor aquaparku a úhradou vstupného projevuje návštěvník souhlas s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu. Návštěvník je povinen dbát ustanovení Návštěvního řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými v prostorách aquacentra a dále pokyny obsluhujícího personálu aquaparku.
 • Vstupní prostory, celý prostor 25m bazénu, dětské brouzdaliště, dojezd tobogánu, zábavní bazének a obě vířivky jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem pro interní účely. 
 • S níže uvedenými bezpečnostními zásadami a pravidly jsou povinni seznámit a bezpodmínečně dodržovat všichni návštěvníci areálu, tak aby nedošlo k újmě na jejich zdraví či zdraví ostatních návštěvníků.

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Informace o provozu areálu bazénu v Sušici jsou k dispozici na http://www.sportoviste-susice.cz/bazen/.
 • Tyto zásady průběžně vznikají na základě doporučení výrobců vodních atrakcí, jejich dodavatelů a dále na základě zkušeností provozovatelů obdobných plaveckých areálů. Jedná se tedy o výčet základních bezpečnostních pravidel, nicméně zde hraje svou významnou roli uvážlivost návštěvníků-počínat si při užívání vodních atrakcí tak, aby neohrozili život svůj nebo ostatních návštěvníků.
 • Dle paragrafu 19 odst. 3 Vyhlášky 238/2011 Sb. nemají do vody bazénů a vodních atrakcí přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.Dále do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku; děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.
 • Při naplnění kapacity areálu bude vstup uzavřen do doby, než se kapacita uvolní. Kapacita bazénu je 141 osob.
 • V areálu je zakázáno ohrožovat svým jednáním a chováním bezpečnost svoji i ostatních návštěvníků: je zakázáno vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, pobíhat po ochozu bazénu (vzhledem k možnosti uklouznutí, skákat do vody v místech, kde je to zakázáno).
 • Je zakázáno vnášet do bazénové haly ostré předměty, skleněné předměty (jehly, špendlíky, holících čepelky, injekční stříkačky a jiných předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků) které mohou způsobit zranění, či poškodit vybavení areálu, totéž platí o předmětech osobní potřeby návštěvníků, kde může neúmyslně dojít ke zranění či poškození vybavení areálu. 
 • Do bazénů a na vodní atrakce není povoleno vstupovat se žvýkačkou, bonbonem či jiným předmětem v puse, který by mohl být návštěvníkem vdechnut.
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností, nebo nedodržováním či porušením těchto zásad, nenese provozovatel ani dodavatel odpovědnost.
 • Nemocné osoby a například těhotné ženy by měly zvážit vhodnost návštěvy atrakcí a provozu sauny. V případě pochybností je nutné konzultovat vhodnost s ošetřujícím lékařem. Některé části wellness jsou pro těhotnou ženu nevhodné, vysoké teploty by mohly vést k poškození plodu. Totéž lze říci o atrakcích, kde by mohlo dojít ke srážce s jiným návštěvníkem (např. tobogán, divoká řeka, atd.)
 • Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním Návštěvního řádu.
 • Do areálu je zakázán vstup zvířatům.
 • Vodní atrakce, bazény a sauny nejsou určeny pro samostatné používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání. Tyto osoby smějí atrakce, bazény a sauny používat pouze pod dohledem a plnou zodpovědností odpovědné osoby.
 • Do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.
 • Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba, která je povinna zajistit trvalý dozor nad svěřenou osobou v celém areálu, v prostoru bazénů a atrakcí a také v saunách. Dodržujte doporučenou věkovou a váhovou kategorii u jednotlivých atrakcí. Dbejte na to, aby děti byly ukázněné a aby neohrožovaly ostatní ani sami sebe.
 • O použití zábavných předmětů (míče, různé plovací a nafukovací pomůcky) ploutví, brýlí v jednotlivých bazénech rozhodne odpovědný dohlížející personál podle momentálního počtu návštěvníků.
 • Zákaz volání o pomoc bez příčiny.
 • Zákaz neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 • Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví bez doprovodu personálu.
 • Zákaz vstupovat v oblečení do prostor bazénu (povolen je oděv pro instruktory, zaměstnance).
 • Je zakázáno kouření, běhání, stříhání vlasů, vousů, nehtů a provádění pedikůry. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
 •  Plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu.
 •  Praní prádla a mytí mýdlem mimo vyhrazené prostory.
 • Používání soukromých vařičů a jejich donáška do areálu
 • Je zakázáno znečišťovat bazény, atrakce, wellness a přilehlé prostory jakýmkoliv způsobem.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení prostoru areálu, šetřit teplou i studenou vodu a energiemi.
 • Provozovatel neručí za zaparkovaná vozidla na parkovišti, za odložená kola a za věci ponechané v kočárcích mimo uzamčené prostory.

 

VSTUP DO AREÁLU

 • Vstup je dovolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou či na jiný platný průkaz (permanentky, nebo průkazy sportovního oddílu).
  Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí hodinu před koncem provozu.
 • Dětem do 12 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, starší 18 let.
 • Plavecký bazén je v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím nebo sportovní přípravě, případně plaveckým závodům a utkáním vodních sportů. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru zakázáno koupání veřejnosti.
 • Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.


VYKÁZÁNÍ Z NÁVŠTĚVY BAZÉNU

 • Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivým chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob.
  Osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.
 • Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
 • Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
  Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
 • Při jakémkoli porušení provozního rádu bazénu má obsluha právo návštěvníka vykázat a to bez poskytnutí jakékoli kompenzace za zaplacený nevyužitý čas.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Doba pobytu na vstupenku začíná a končí průchodem vstupním turniketem.
 • Návštěvníci musí dodržovat provozní dobu, mimo tuto dobu není dovoleno v prostorách pobývat.
 • Zakoupí-li si návštěvník vstupné na dobu přesahující stanovenou dobu a nebude-li moci celé této doby využít, nemá nárok na vrácení poměrné části vstupného.
 • Hodinu před koncem provozu je uzavřen přístup do šaten zvenku. 15 minut před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit bazén, aby se stačil obléci do uzavření šaten.
 • Překročí-li návštěvník zavírací dobu (bez ohledu na dobu svého příchodu), je povinen zaplatit smluvní pokutu.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu použít WC, důkladně se umýt mýdlem bez plavek a poté mýdlo pečlivě smýt. Kontrolu provádí plavčík, který je oprávněn nevysprchovaného návštěvníka vykázat z prostoru bazénu zpět do prostoru sprch.
  Po každém použití WC se návštěvníci před vstupem do bazénu řádně osprchují.
 • Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, kraťasech, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání, je zásadně vstup do bazénů zakázán.
  Svlékat a oblékat se je povoleno jen v místech k tomu určených - v šatnách. Při odchodu ze šaten návštěvník řádně překontroluje obsah skříňky a nachá ji otevřenou. Zákazík se postará o svůj zapůjčený čip, který vrací recepční po průchodu turniketem.
 • Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz: jejich uložení je možné pouze na místě k tomu určeném a za jejich ztrátu provozovatel nenese odpovědnost.
 • Návštěvníkům v plavkách není dovoleno pohybovat se mimo koupací čistý prostor areálu.
 • Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
 • Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
  Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
  Pokud návštěvník způsobí druhé osobě újmu na zdraví nebo na majetku nerespektováním Návštěvního řádu nebo porušením jiné právní povinnosti, nese za své jednání plnou odpovědnost, včetně povinnosti odškodnění
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
 • Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen uhradit způsobenou škodu.
 • Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto řádu.
 • Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat v recepci, kde bude proveden zápis do Knihy ztrát a nálezů.
 • V případě požáru v prostorách areálu jsou návštěvníci povinni okamžitě opustit areál ve směru zelených nálepek, označujících nouzové východy.
 • V dětském koutku u recepce si rodiče, či odpovědné osoby zodpovídají za bezpečnost svých dětí a za šetrné zacházení a udržování čistoty v dětském koutku, jakožto i odcizení vybavení.
 • Personál nezodpovídá za dění v dětském koutku.

PLAVECKÝ BAZÉN

Skokanské bloky

 • Je zakázáno v celém areálu skákat do vody jinde než na skokanských blocích.
 • Zákaz vstupu na 1 skokanský blok dvěma osobám současně.
 • Skokanské bloky smí užívat výhradně plavci.
 • Skokanské bloky nejsou určeny k akrobatickým skokům (salto apod.), je povoleno skákat pouze čelem k hladině. 
 • Vystupovat z plaveckého bazénu pouze v místech tomu určených (nerezové žebříky).
 • Skokanské bloky smí využívat osoby do 100 kg.
 • Před skokem se ujistit, že prostor dopadu je volný.
 • Po skoku okamžitě opustit prostor dopadu. A vystupovat z plaveckého bazénu pouze v místech tomu určených (nerezové žebříky).
 • Zakázáno skákat pozadu (čelem vzad).
 • Při skocích nepoužívat žádné předměty (např. kruhy, plavecké destičky).
 • Zákaz sedání na bloky.

 

Brouzdaliště
 

Vodní ježek

 • Nesedat na ježka: nebezpečí sklouznutí a pád.
 • Za pohyb dětí na skluzavce v brouzdališti nesou odpovědnost jejich zákonní zástupci.

 

Zábavní bazén

 • Je zakázáno jakkoli lézt na atrakce v zábavním bazénu (nelézt na chrliče vody, nevěšet se za ně, nelézt z vody na ochozy,..)
 • Je zakázáno ucpávat trysky, nebo s nimi jakkoli manipulovat.

 

Divoká řeka

 • Při plném obsazení kapacity divoké řeky provozovatel zamezí vstupu dalších návštěvníků do doby uvolnění atrakce pro zajištění bezpečnosti užívání atrakce.
 • Divokou řeku smí užívat výhradně plavci, osoby starší 10 let
 • Vstupovat do divoké řeky a vystupovat z ní pouze v určených místech (NE z ochozu!!!).
 • Nevytvářet rizika srážky s ostatními uživateli atrakce (stát na místě, plavat proti proudu).
 • Nechytat se ochozu. Nestrkat ruce do žlábku.
 • Nevnášet do atrakce předměty (např. kruhy, plavecké destičky, ostré předměty, které mohou způsobit zranění apod.).
 • Nepotápět se v atrakci.
 • Neucpávat trysky.

 

Houpačka

 • Při plném obsazení kapacity provozovatel zamezí vstupu dalších návštěvníků do doby uvolnění bazénu pro zajištění bezpečnosti užívání bazénu.
 • Bazén smí užívat výhradně plavci, osoby starší 10 let.
 • Nevstupovat a nesedat na dělící stěnu.
 • Vstupovat a vystupovat do bazénu houpačka: pouze v místě určeném.
 • Nevnášet do bazénu předměty (např. kruhy, plavecké destičky, ostré předměty, které mohou způsobit zranění apod.).


Tobogán
 

 • Do koryta je možno vjet pouze v případě, že na semaforu svítí zelená a že obsluha, plavčík nerozhodnou jinak.
 • Tobogán smějí používat samostatně osoby starší 10 let, pouze plavci

tobogán nesmějí používat osoby (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání.

 • Zákaz lezení po tobogánu proti směru jízdy (tj. od dojezdu k nástupu)
  nástup je možný pouze z nástupní plošiny.
 • Vstup na tobogán je povolen pouze bosou nohou.
 • Osoby jezdí jednotlivě.
 • Povolená poloha je pouze vleže na zádech nohama vpřed během jízdy se zakazuje měnit polohy.
 • Jízda ve stoje, v kleče, vsedě a hlavou dolů je přísně zakázána

uživatelé nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré nebo kovové předměty.

 • Po dopadu do vody je nutno ihned opustit prostor dojezdu
  místo dojezdu neslouží k plavání ani k jiným účelům ani ke vstupu do tobogánu.
 • Tobogán lze používat jen tehdy, proudí-li korytem voda.
 • Nástup na tobogán řídí obsluha (plavčík). Z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo ke zranění mezi uživateli tobogánu, je povolena pouze jízda jednoho uživatele v korytě v daný čas, to znamená, že provozovatel musí zabezpečit, aby následující uživatel mohl vstoupit na tobogán až poté, co předcházející uživatel tobogán a místo dojezdu bezpečně opustil.
 • Je zakázáno v korytě brzdit nebo zastavovat, sedat nebo vstávat a bránit tak v provozu ostatním návštěvníkům.
 • Při nedodržení tohoto předpisu vstup na vlastní nebezpečí.
 • Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů obsluhy: neuposlechnutí může mít za následek až vyloučení z areálu bez vrácení vstupného, případně přestupkové řízení. Všechny události, včetně nehod, ke kterým dojde v souvislosti s používáním skluzavky, musí být zaprotokolovány, přezkoumány a vyhodnoceny. Nehody je nutné přesně dokumentovat vč. jména a adresy osoby, které se nehoda stala, a svědků a také přesného popisu průběhu nehody.


Opalovací terasa

 • Opalovací terasa je otevřena pouze při vhodném počasí. Děti do 12 let smí na terasu pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18ti let.
 • Dbejte bezpečnostních tabulek.
 • Přísný zákaz přelézání zábradlí a pohybu po šikmé střeše.
 • Prostor opalovací terasy je pod dohledem kamerového systému. V případě zranění či úrazu neprodleně přivolejte plavčíka.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními a bezpečnostními tabulemi, umístěnými v prostorech.
 • Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.
 • V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
 • Za zajištění první pomoci na bazénu a případně přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.