Návštěvní řád

Tento Návštěvní řád je závazný pro návštěvníky fitness centra ve sportovním areálu - Bazén Sušice (dále jen „fitness centrum”) provozovaného organizací Sportoviště města Sušice, p.o. se sídlem: Sušice, Na Hrázi 270, PSČ 342 01, IČ: 215 51 456, DIČ: CZ21551456 organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl PR, vložka 823 (dále jen „Provozovatel“).

Vstupem do fitness centra za účelem využití nabízených služeb a úhradou vstupného se návštěvník zavazuje dodržovat tento Návštěvní řád.

Všeobecné informace

 • Návštěvníci jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpozději 15 min. před koncem provozní doby fitness centra a opustit jeho prostory nejpozději do konce provozní doby fitness centra.
 • Provozovatel si tímto vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit provozní dobu fitness centra dle potřeby.

Služby a zařízení fitness centra:

 • Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.
 • Fitness centrum poskytuje služby posilovny a dvou cvičebních sálů spojené se zdravým životním stylem.
 • Kapacita provozovny je 78 osob.
 • Ceny za užívání zařízení fitness centra a ceny za poskytování služeb se řídí aktuálně platným ceníkem Provozovatele.
 • Ceníky jsou k dispozici v prostorách fitness centra a na internetových stránkách fitness centra.
 • Prostory fitness centra se skládají z posilovny, malého a zrcadlového sálu, nářaďoven, šaten pro muže, šaten pro ženy, šaten pro instruktory, místnosti pro úklid, sanitárních místností pro muže a ženy.
 • Únikové východy jsou vždy otevřené.

Pravidla pro užívání zařízení a služeb fitness centra:

 • Návštěvník má právo užívat zařízení fitness centra a využívat jeho služby s podmínkou uhrazení vstupného.
 • Osoby mladší 15 let mohou využívat služby fitness centra pouze v doprovodu osob starších 18 let.

Bezpečnostní pravidla

 • Návštěvníci vykonávají veškerou sportovní činnost ve fitness centru na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí.
 • Vstup do fitness centra a užívání všech jeho zařízení nebo služeb pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek je zcela zakázán.
 • Návštěvníci jsou povinni používat sportovní oblečení a vhodnou čistou obuv.
 • Návštěvníci nesmějí ve fitness centru vykonávat sportovní činnost, pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti. Tento zákaz se nevztahuje na osoby, které doloží písemné prohlášení lékaře o tom, že daná osoba může vykonávat sportovní činnosti ve fitness centru i přesto, že nesplňuje shora stanovené podmínky.
 • Předchozí konzultace lékaře k možnosti využívání jednotlivých služeb a zařízení fitness centra se doporučuje zejména osobám trpícím cukrovkou, srdečními nemocemi, vysokým nebo nízkým krevním tlakem, těhotným ženám a seniorům.
 • Návštěvníci jsou povinni při využívání zařízení a služeb fitness centra dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních návštěvníků a respektovat pokyny pracovníků fitness centra.
 • První pomoc zajišťuje v případě asistovaného využívání zařízení fitness centra příslušný trenér (instruktor) nebo obsluha fitness centra.
 • Fitness centrum je vybavené zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.
 • Návštěvníci jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti ve fitness centru způsobem, který nebude omezovat jiné návštěvníky ve využívání zařízení a služeb fitness centra.
 • Návštěvníci jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušného chování.
 • Oblečení nesmí zejména zapáchat a nesmí být špinavé.
 • Návštěvníci jsou povinni vstupovat do fitness centra pouze v čisté sportovní obuvi (nikoliv venkovní).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat návštěvníka, který nebude vhodně oblečen, aby fitness centrum opustil.
 • Návštěvníci jsou povinni používat při cvičení na strojích a na podložkách své vlastní čisté ručníky (nejlépe bílé).
 • Návštěvníci jsou povinni vracet náčiní na své místo.
 • Návštěvníci jsou povinni při cvičení s nakládacími činkami používat uzávěry nakládacích os. Činky, osy činek a další kovové předměty jsou návštěvníci povinni odkládat na stojany k tomu určené a nikoliv na kožené potahy laviček a strojů.
 • Na kožené potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
 • Návštěvníkům je zakázáno odnášet z fitness centra hygienické prostředky a sportovní vybavení, které je vlastnictvím Provozovatele.
 • Návštěvníci jsou povinni předcházet, v rámci svých možností, poškození zařízení fitness centra. V případě zjištění poškození, nedostatky oznámí obsluze fitness centra.
 • Návštěvníkům je zakázáno využívat v prostorách fitness centra vlastní trenéry (instruktory), bez předchozího svolení Provozovatele. A to zejména z důvodu bezpečnosti a zajištění kvality poskytovaných služeb.
 • Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skřínku a nechat ji odemčenou. A poté vrátit klíč na recepci. Po dobu své návštěvy ve fitness centru je povinen náležitě opatrovat klíč od šatní skřínky.  V případě škody, která vznikne Provozovateli, návštěvník uhradí částku 200,- Kč jako náklad na přidělání klíče.
 • Pracovníci pověření Provozovatelem k zajištění bezpečnosti a pořádku ve fitness centru jsou oprávněni kdykoliv vyzvat návštěvníky, kteří svým chováním porušují tento Provozní řád, zejména ruší či omezují jiné návštěvníky, aby fitness centrum opustili.
 • Návštěvník je povinen dané výzvě okamžitě vyhovět, pokud tak neučiní, může být z fitness centra vyveden.
 • Pravidla pro odkládání osobních věcí při návštěvě, využívání služeb a zařízení fitness centra: Pro odkládání oblečení při využívání služeb a zařízení fitness centra jsou návštěvníkům v prostorách fitness centra k dispozici skříňky, které je možno uzamknout pomocí klíče, který obdrží návštěvník na recepci. Skříňky, které nebudou vyklizeny do konce otevírací doby fitness centra v daném dni, budou pracovníky fitness centra otevřeny a jejich obsah bude vyklizen a uschován po dobu tří týdnů. Obsah skříňky, který nebude během tří týdnů vyzvednut na recepci fitness centra je Provozovatel oprávněn fyzicky zlikvidovat, takové věci se považují za věci opuštěné ve smyslu příslušných právních předpisů.
 • Šatnová skříňka není určená k odkládání klenotů, peněz, mobilních telefonů, notebooků a dalších cenností. Všechny tyto uvedené cennosti je návštěvník povinen odložit do prostor recepce nebo baru ve fitness centru, kde je určené místo pro jejich střežení.
 • V případě, že návštěvník fitness centra tak neučiní, neodpovídá Provozovatel za vzniklou škodu, ztrátu nebo odcizení výše uvedených cenností.
 • Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u Provozovatele bez zbytečného odkladu.
 • Právo náhrady škody zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu z fitness centra.

V prostorách fitness centra je zakázáno:

 • znečišťovat prostory fitness centra,
 • kouřit,
 • manipulovat s ohněm,
 • konzumovat alkohol,
 • vodit nebo vnášet zvířata do prostor fitness centra,
 • vstupovat do prostor fitness centra v nevhodném oblečení,
 • vstupovat do prostor fitness centra vyhrazeným pro opačné pohlaví,
 • chovat se v rozporu s dobrými mravy.